ඉවානා හෝම්ස්ටේ වෙතින් පහසු මිලට නවාතැන් පහසුකම්.

Published on 2022-08-01 10:25:32
Rs.2,000 (Negotiable)

Kandy - Kandy

  • Condition: Activities
Description
මහනුවර ශ්‍රී දළදා පෙරහර 2022 🙏 නරඹන්න එන ඹබට, 3.5km නුදුරින් ඉවානා හෝම්ස්ටේ වෙතින් පහසු මිලට නවාතැන් පහසුකම්. 2000/- සිට ඉහළට. Double Rooms | Triple Rooms | Family Apartment 0717515386