ඔබගේ නිවසේ සියලුම පින්තාරු කරයුතු

Published on 2022-08-08 16:28:44
Rs. (Negotiable)

Colombo_1 - Colombo

  • Condition: Painting / Plastering
Description
වැලි සිමෙන්ති ඕනම නෑ.පොටි අදින්න ඕන නෑ කපරාරු වියදම 80% ඉතිරි කරයි. කාලයත් ඉතිරියි වෝට බේස් වැඩ ස්ප්‍රේ වැඩ ඔබගේ නිවසේ සියලුම පින්තාරු කරයුතු පලපුරුදු බාස් වරුන් යටතේ අලන්කරව කරගැනීමට සම්බන්ද කරගන්න