ඇපල් පේර පැල විකිණීමට ඇත.

Published on 2022-11-18 15:42:01
Rs.500

Wellawaya - Monaragala

Description

මාස 06ක් පමණ වන විට ගෙඩි හට ගනී .

දිවයින පුරා කූරියර් පහසුකම් සහිතයි. බැංකු තැන්පතු සදහා පමණි. පැල සීමිත බැවින් මුදල් ගෙවා ඔබගේ පැල වෙන් කරවා ගන්න.


Share for this Ad