ගෙමිදුලක් පිහිටි ස්ථානය අනුව නිර්මාණය කර අලංකරණය කරදීමට අප සූදානම්.( සියලු අමුද්‍රව්‍ය සමගින්)

Published on 2022-10-31 16:39:13
Rs.0 (Negotiable)

Kurunegala - Kurunegala

  • Type: Garden
Description

⭕⭕ නිවසක පෙණුම වැඩි කරන ගෙමිදුලකට ඔබත් කැමතිද? දූවිල්ලෙන්, මඩවීමෙන් තොර ඉතාමත් අලංකාර ගෙමිදුලක් පිහිටි ස්ථානය අනුව නිර්මාණය කර අලංකරණය කරදීමට අප සූදානම්.( සියලු අමුද්රව්ය සමගින්)
✅ බිම් ඇතුරුම් ගල් ඇල්ලීම (interlock paving)
✅ මැලේසියන්, ඕස්ට්රේලියන් තණ පැදුරු ඇතිරීම
✅ සිල්පර කොටන් සහ විවිධ ගල් වර්ග ( Decoration)
✅ උද්යාන අලුත්වැඩියා කිරීම
✅ වතුර මල් සවිකිරීම
Share for this Ad