ඉදල් සහ කොසු විකිණීමට

Published on 2022-11-03 10:36:10
Rs.180 (Negotiable)

- 0

  • Type: Other Home Items
Description
පටි ගහපු ඉදල. 180.
පටි ගහපු කොස්ස.- 220
වියපු ඉදල.-240.
ඇගිලි කොස්ස. 250.
0763060743
0712810084
Share for this Ad