සමිදු නළ ලිං සහ කොන්ක්‍රීට් ෆුයිල්

Published on 2022-08-24 12:38:48
Rs.0 (Negotiable)

Ja-Ela - Gampaha

  • Type: Other Trade Services
Description
  • නිවස සහ ගොඩනැගිලි සඳහා කොන්ක්‍රීට ෆුයිල් ගැසිම සහ නළ ලිං තැනිම සිදු කරනු ලැබෙ....
  • වසර 25 ක විශ්වසනිය පලපුරුද්ද...
  • දිවයින පුරා විශ්වාසනිය සේවාව..
  • ඉදිකිරීම් කටයුතු අතර තුර සහ පසු වගකිම.. අඩුම මිල ... හොද සේවාව ...
  • අත් පොම්ප සහ විදුලි පොම්ප නළ ලිං සදහා ස්තපනය කිරිම සිදු කරනු ලැබෙ.
  • වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න .
Share for this Ad