නූවන් මදුරු දැල්

Published on 2022-11-06 10:07:43
Rs.0 (Negotiable)

Colombo_1 - Colombo

  • Type: Other Home Items
Description

💟( රෝස පාටින්, සුදු පාට ,නිල් පාට ඕනෑම පාට ලාභ ගන්නා හැකිය
⭕️අඩි 6x3 / 6×4 /6×5
⭕️අඩි 6x6 / 6×6.6*8/6*10/6*12/6*14 සයිස් වශයෙන් ලබා ගත හැක
🌹ලැබුණු පසු මුදල් ගෙවන්නට පුළුවන්
💟මදුරන් ඇතුල් නොවෙන බවට ඔබට 100% විශ්වාසයක් ලබා ගත හැකි වීම.
💟
💟පොඩි දරුවන් ඇදෙන් වැටීම වලක්වා ගැනීමටත් කදිමයි
🌹🌹🌹මුළු දිවයිනටම බෙදා හැරීම.
ඇනවුම් කිරිම සදහා,
👉නම👉ලිපිනය👉දුරකතන අංකය02 අපට එවන්න.
දින 01-05 ත් අතර ඇනවුම ඔබේ නිවසටම.

Share for this Ad