ස්කොචි බොනට් නයිමිරිස් පැල විකිණීමට ඇත.

Published on 2022-11-22 12:35:40
Rs.12 (Negotiable)

Teldeniya - Kandy

Description
100% බීජ ලබාගැනීම සදහාම පොලිටනල් තුල වගා කරනු ලද ස්කොචි බොනට් නයිමිරිස්
පැල විකිණීමට ඇත.
*අපනයනයට ඉතා සුදුසු
*පැලයක් රු 12/-
*වානිජ වගා කරුවන් ඔබගේ ඇනවුම් ලබා දෙන්න.
ප්රවාහනය කරනු නොලැබේ
නිමල් ගුරුසිංහ
නුවර තෙල්දෙණිය
Share for this Ad