කණ්ණාඩි මේස විකිණීමට ඇත

Published on 2022-11-08 09:10:28
Rs.19,000 (Negotiable)

Piliyandala - Colombo

  • Type: Bed / bedroom item
Description
පාවිච්චි කරන ලද බුරුත පියන් තුනේ කණ්ණාඩි මේස 02 ක් විකිණීමට ඇත.
එකක් 15000.00
ස්ටූලය 4000.00
Share for this Ad