තේක්ක කෑම මේසය සමඟ පුටු හය

Published on 2022-11-13 11:27:02
Rs.80,000

Udawalawe - Ratnapura

  • Type: Other
Description

උඩවලව අප ආයතනයේ ම පමනක් නිශ්පාදනය කර ඇත.

* දිවයින පුරා ප්‍රවාහනය කරනු ලැබේ.

* වසර 20 ක වගකීමක් සහිතයි


Share for this Ad