රංදිමා නළ ලිං කාර්මිකයෝ..

Published on 2022-08-25 09:44:58
Rs. (Negotiable)

Ja-Ela - Gampaha

  • Condition: Plumbing
Description
නළ ලිං, මෝටර් සවිකිරීම සහා සියළුම අලුත් වැඩියා කටයුතු , නිවාස හා ගොඩනැඟිලි බැසීම වැළැක්වීම සඳහා කොන්ක්‍රීට් ෆයිලින් , ආදී සියළුම සේවාවන් සඳහා ප්‍රමුඛයෝ.. අමතන්න රංදිමා නළ ලිං කාර්මිකයෝ 0774341045 / 0716957750 ( තිමිර )