බොන්සායි පැල විකිණීමට ඇත.

Published on 2022-11-19 13:57:13
Rs.1,500

Kottawa - Colombo

  • Type: Garden
Description

බොන්සායි කරපු තැබිණි හා පොල් පැළ 50කට අධික ප්රමාණයක් ඇත. වෙලද පොළට දාන්න පොඩි වැඩ ටිකයි තියෙන්නෙ. සේරම එක පාර ගන්න කෙනෙකුට දෙනවා.. රට යන නිසා දෙන්නෙ.

Share for this Ad