බද්ධ ගිනි වරකා පැළ විකිණීමට ඇත.

Published on 2022-12-05 12:23:25
Rs.180 (Negotiable)

Padukka - Colombo

Description
ගිනි වරකා - බද්ධ පැල 🌳
උසස් තත්වයේ බද්ධ ගිනි වරකා පැළ විකිණීමට ඇත..! 📢
🚚 පාදුක්ක, ඉංගිරිය, හොරණ අවට ප්රදේශ වල ප්රවාහනය සම්පූර්නයෙන්ම නොමිලේ..! 🚛

Share for this Ad