පොල් පැල විකිනීමට ඇත

Published on 2022-12-15 10:00:42
Rs.750

Tissamaharama - Hambantota

Description

අඩු ඉඩකඩ අඩු කාලයකින් පලදාව ගත හැකියි.

දෙමුහුන් පොල් පැල  විශාල ගෙඩි සහිත හැදෙන ටීටී කිහිප දෙනෙකුට අවස්ථාව .

courier පහසුකම් සහිතයි.

මුදල් තැන්පත් සඳහා පමණි.

ඉක්මනින් අපිව අමතන්න .

එක් අයෙකුට පොල් පැල 2 බැගින් ලබා දිය හැක .

Share for this Ad