බද්ධ කරන ලද නිරෝගි ගිනි වරකා (දහඅට මාසේ වරකා) පැල විකිණීමට ඇත. 🥝🥝

Published on 2022-12-21 10:29:03
Rs.700 (Negotiable)

Wellawaya - Monaragala

Description

🧡🧡 පැල 5ක් ලබා ගන්නා අයට බද්ධ රඹුටන් පැලයක් නොමිලේ ලබා ගත හැකිය. 🧡🧡 

🧡🧡 පැල 10ක් ලබා ගන්නා අයට බද්ධ කරන ලද රඹුටන්, බද්ධ දූරියන්,  බද්ධ ගිනි වරකා යන වර්ග වලින් ඔබ කැමති පැලයක් නොමිලේ ලබා ගත හැකිය. 🧡🧡

🧡🧡 සදුදා දින කූරියර් කරනු ලැබේ. 🧡🧡

🧡🧡 බැංකු තැන්පතු පමණයි. 🧡🧡

🧡🧡 ලබා දෙන පැල අවසානයේ පෙන්වා ඇත. 🧡🧡


Share for this Ad