නිවාස සැලසුම් (අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ)

Published on 2022-09-08 14:12:58
Rs.0 (Negotiable)

Anuradhapura - Anuradhapura

  • Condition: Other Trade Services
Description
නිවාස සැලසුම් (අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ) තනිතට්ටුව නිවාස සැලසුමක් 12000.00 යි. වාස්තුවිද්‍යානුකූලව නිවාස සැලසුම් හා ඇස්තමේන්තු සැකසීම. අනුරාධපුර,මැදවච්චිය, තලාව,තිරප්පනේ,රාජාන්ගනෙ. @ පවතින නිවසට හැඩයම් එකතු කිරීම. අද කාලයට ගැලපෙන නිවාස සැලසුම් . @ඇස්තමේන්තු සැකසීම. 0711701504 Whatsapp