උසස් තත්වයේ නියම බලයා මාලු වලින් සෑදූ කෑලි උම්බළකඩ බෝතල්

Published on 2022-10-26 14:58:49
Rs.315 (Negotiable)

Negombo - Gampaha

  • Type: Other
Description


1, 100g (net weight) උම්බලකඩ බෝතල් තොග මිල රු,315

2, 250g (net weight) උම්බලකඩ බෝතල් තොග මිල රු,800.

3, 500g (net weight) උම්බලකඩ බෝතල් තොග මිල රු,1550.

4, 1kg (net weight) උම්බලකඩ බෝතල් තොග මිල රු,2700.
Share for this Ad