මීපැණීඉතාමඅඩුමිලට

Published on 2022-10-28 15:06:42
Rs.2,700 (Negotiable)

Medawachchiya - Anuradhapura

  • Type: Other
Description

🌳🌴🌳🌴වනාන්තර වලින් නෙලාගන්නා ලද ස්වභාවික මීපැණි.🌴🌱
* 750ml බොතලයක් මිල 2500/=🐝🌺🐝🌺
* මීපැණි වදෙත්එක්කම🍽️🌺🐝🐝
1 kgමිල 2700/=
* නිවසටම ගෙන්වා ගතහැකිය.🏠️🏘️ ඩිලිවරි ගාස්තු අය නොකෙරේ .
තොග මිල කතාකරගත හැකිය.

Share for this Ad