ටයිටෙනියම් කලාවේ ව්ස්වාසනීය නමක් දිනාගත් S&v TITANIUM WORKS

Published on 2022-09-09 13:52:32
Rs.0 (Negotiable)

Colombo_1 - Colombo

  • Condition: Flooring
Description
ටයිටෙනියම් කලාවේ ව්ස්වාසනීය නමක් දිනාගත් S&v TITANIUM WORKS ඉරිතැලිම් පතුරු ගැලව්ම් නොමැතිව ටයිටෙනියම් හරිම ක්‍රමයට හොදම අමුද්‍රව්‍ය යොදා පලපුරුදු බාස්වරුන් සේවයෙන් වගකීමක් සහිතව ඔබගේ නිවසත් ටයිටෙනියම් කරදිමට අප සූදානම් ඕනෑම වර්නයකින් සහ නවීන මොස්තර සමග වර්ග අඩියක් 260 සිට කිසිදු අමතර ගාස්තුවක් නොමැතිව ලංකාවේ ඕනෑම ස්ථානයකට පැමිණ සේවය ✅ටයිටෙනියම් අතුරන ක්‍රමය පිලිවලින් පොලව පරික්ෂා කිරීම පොලිමර් යෙදු ටයිටෙනියම් ලෙයර් 3ක් දැමීම යන්ත්‍රානුසාරයෙන් පොලව සුමුදුව කැපිම සීලර් කොඩ් 1ක් ආලේප කිරිම ටොප් කෝඩ් 3ක් ආලේප කිරිම සුපර් ශයින් කොඩ් 2ක් ආලේප කිරිම ඔබගේ නිවස කාර්යාලය සහ ඕනෑම ස්ථානයක් ටයිටෙනියම් කරගැනිමට කතා කරන්න අපට