පිරිසිදු කුරක්කන් පිටි

Published on 2022-11-04 09:19:44
Rs.360

Elpitiya - Galle

  • Type: Other
Description

ඇල්පිටිය ,කුරුදුගහ , අවට නිවසටම නොමිලේ ප්රවාහන පහසුකම්
කඩේ 360/= 400g අපි ගෙදරටම ගෙනත් දෙන්නෙ 300ට 400g
කතාකරන්න
Share for this Ad