වටලප්පන් ඔබේ නිවසට,කාර්යාලයට හෝ ඔබ සිටින ඕනැම ස්ථානයකට

Published on 2022-09-13 15:50:18
Rs.1,500

Anuradhapura - Anuradhapura

  • Condition: Caterers
Description
  • වටලප්පන් ඔබේ නිවසට,කාර්යාලයට හෝ ඔබ සිටින ඕනැම ස්ථානයකට
  • 1Kg - Rs.1500/=
  • 1Kg - Rs.1650/= (කජු සහ වියලි මිදී සහිත)
  • ඔබට අවශ්‍ය දිනට පෙර දින ඇණවුම් කරන්න.