පෞරාණික පිත්තල මකර හිස සහිත දම්බදෙනි පහන

Published on 2022-10-24 09:48:42
Rs.50,000 (Negotiable)

- 0

  • Condition: Used
Description

#2 වෙනි පහන, ඉතා පෞරාණික වටිනාකමකින් යුත් පැරණි දම්බදෙනි යුගයේ කැටයම් සහිතව නිෂ්පාදනය කරන ලද මුල් ආකෘතියකි , (genuine lamp) පිත්තල මකර හිස සහිත දම්බදෙනි පහන පෞරාණික භාණ්ඩ එකතු කරන්නකු සඳහා සුදුසුයි. . ඕනෑම පරීක්ෂාවක් යටතේ මිලදී ගත හැක.

Share for this Ad