පිත්තල පහනක් විකිණීමට ඇත

Published on 2022-10-27 09:46:45
Rs.25,000 (Negotiable)

Colombo_1 - Colombo

  • Condition: Used
Description
*පිත්තල පහනක් විකිණීමට ඇත
*උස අඩි 6
*හොඳ තත්වයේ ඇත
*කදාන

Share for this Ad