දේවාරාධනාව නැමැති චිත්‍රය

Published on 2022-10-27 09:57:11
Rs.0 (Negotiable)

Colombo_1 - Colombo

  • Condition: Used
Description

සෙමනෙරිස් නම් ඉතාම දක්ශ චිත්ර ශිල්පියාගේ දෑතින් නිර්මාණය කරන ලද.ඉන් පසුව මෙරට දී මුද්රණය කරන ලද ඉතාම අලංකාර තවමත් හොඳ තත්වයේ පවතින අතීතයේ විහාර සහ ප්රභූ නිවාසවල භාවිතා කරන ලද දේවාරාධනාව නැමැති චිත්ර ය විකිණීමට .දේවාරාධනාව නැමැති චිත්රය පැරැන්නන් නිවසට සෞභාග්යය උදා වන බවට පැරැන්නන්ගේ විශ්වාස යක් පවතී

Share for this Ad