කලාරිඤය විකිනිමට

Published on 2022-10-27 10:01:22
Rs.12,500 (Negotiable)

Angoda - Colombo

  • Condition: Used
Description

කලාරිඤය විකිනිමට හරක් අං වලින් නිර්වචනය කරනලද ඉතාමත් ඉපැරැණි කලාරිඤය විකිනිමට අවශ්ය අයෙකුට කුරියර් සේවාවක් මගින් අවශ්ය තැනට ගෙන්වාගත හැක පැමින මිලදි ගන්නේනමි ලක්තරු Antique මොලගොඩ කැගල්ල මිල 12500/= වැඩි විස්තර සදහා අසතන්න

Share for this Ad