කෙසෙල් කැන් කිරන්න ඩිජිටල් තරාදියක්

Published on 2022-10-28 15:25:11
Rs.0 (Negotiable)

Colombo_1 - Colombo

  • Condition: Used
Description
කෙසෙල් කැන් කිරන්න ඩිජිටල් තරාදියක් ගමුද???😀
👉කිලෝ 50/75/200 තුනෙන්ම තියෙනවා
👉ලංකාවේ ඕනෙම තැනකට ඩිලිවරි කරනවා
👉භාණ්ඩ ලැබුණු පසු මුදල් ගෙවන්නත් පුළුවන්
👉LED Display
👉Battery free

Share for this Ad