තබ වලින් සෑදු ඉතා දුර්ලභ කලය විකිණීමට

Published on 2022-11-04 10:09:32
Rs.0 (Negotiable)

Colombo_1 - Colombo

  • Condition: Used
Description
අතීතයේ භාවිතා කළ හොඳින් ඔපමට්ටම් කළ කට කොටස පිත්තල වලින් සහ බද කොටස් තබ වලින් සෑදු ඉතා දුර්ලභ කලය විකිණීමට

Share for this Ad