තඹ හැළිය

Published on 2022-11-04 10:31:23
Rs.0 (Negotiable)

Colombo_1 - Colombo

  • Condition: New
Description
සියවසකට වඩා පැරණි
තඹ හැළිය හා හුමාලය ලිපෙන් ඉවතට වැටෙන පරිදි සකසා ඇති වහන්තරාව.
අගනා තත්ත්වයෙන් යුක්ත ය.

Share for this Ad