පාරම්පරික පිත්තල භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය හා බෙදා හැරීම.

Published on 2022-11-04 10:49:15
Rs.0 (Negotiable)

Colombo_1 - Colombo

  • Condition: Used
Description
අඩුම මිලට අපෙන්
පාරම්පරික පිත්තල භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය හා බෙදා හැරීම.
ඔබට අවශ්ය සියලුම වර්ගයෙ පිත්තල බාණ්ඩ
කරඩු
බුදු පිලිම
බොදි වැට
ෂ්රි පතුල්
පාත්
කුකුලා පහන්
ඉර හද රූප
පැන් කෙන්ඩි
සියලුම වර්ගයෙ පිත්තල බාණ්ඩ අපගෙන් මිලදී ගත හැක.

Share for this Ad