ට්‍රිප් ස්විච් ,බ්‍රේකර් හා ABC බොක්ස්

Published on 2022-11-16 16:37:09
Rs.8,200 (Negotiable)

Padukka - Colombo

  • Condition: New
Description

ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත අඩුම මිලට ට්‍රිප් එක - 2500/= බ්‍රේකර් 1ක් - 350/= (12ක් ඇත) ABC 700 බොක්ස් එක - 1500/= මේ සියල්ලම 8200/= පමණි

Share for this Ad