ගැල්වනයික් යන්ත්‍රයක් විකිණීමට

Published on 2022-11-08 15:39:36
Rs.0 (Negotiable)

Madampe - Puttalam

  • Condition: New
Description
ඉතාමත් සිමිතව බාවිතා කර ඇති
අලුත්ම තත්වයෙ ගැල්වනයික් යන්ත්රයක්.
විකිණීමට ඇත

Share for this Ad