අනුරාධපුර පළමු පියවර දෙමහල් නිවසක් විකිණිමට

Published on 2022-09-16 09:15:35
Rs.45,000,000 (Negotiable)

Anuradhapura - Anuradhapura

Description
අනුරාධපුර පළමු පියවර දෙමහල් නිවසක් විකිණිමට පර්චස් 27.5 නිරවුල් සින්නක්කර ඔප්පු (කඩ 50 සිංගර් සර්විස් අසලින් ඇතුල් පාර) කඩ 50 ට මීටර් 100 හා මහා රෝහල ට මීටර් 150 පමණ පහත මාලයේ කාමර 5යි, කාමර 3ක් සදහා එම කාමරවලටම යාබද නාන කාමර ඇත. ඉහල මාලයේ කාමර 3ක් ඇත එක් කාමරයක් සදහා යාබද නාන කාමරයක් ඇත. මිල රැපියල් මිලියන 45 ( මිල සාකච්ඡා කල හැක) වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න 0706665050 0777221990