අනුරාධපුර මාතලේ හන්දියට ආසන්නව ඉඩම් කොටසක් විකිණීමට ඇත

Published on 2022-09-16 11:34:07
Rs.550,000 (Negotiable)

Anuradhapura - Anuradhapura

Description
  • අනුරාධපුර මාතලේ හන්දියට ආසන්නව මහනුවර මාර්ගයට ඉතා සමීපව නූවරවැව අසබඩ සාමකාමී දැකුම්කළු පරිසරයක පර් 10ක්වූ සින්නක්කර ඔප්පුව සහිත ඉඩම් කැබැල්ල පිහිටා ඇත.
  • පදිංචිය සඳහා සුදුසු තැනිතලා බිම. ජලය විදුලිය පහසුකම. අසල ඉඩම් කැබලි හිමිකරුවන් අගනුවර හා මහනුවර ප්‍රදේශයන්හි පදිංචිකරුවන්ය.
  • අනුරාධපුර නව නගරයට, පූජා නගරයට, රජරට විශ්ව විද්‍යාලයට සහා මිහින්තලය පූදබිමට මැදිව පිහිටා ඇත.
  • පදිංචිය සඳහා වඩාත් උචිත පරිසරයකි.
  • පර්චස් එකක් - 550000
  • මිල තවදුරටත් සාකච්ඡා කර ගැනීමට පුළුවන.
  • දුරකථන අංක - 0741251512