අඩක් නිමකල නිවසක් සමග ඉඩමක් විකිණීමට ඇත

Published on 2022-09-16 14:20:41
Rs.250,000 (Negotiable)

Anuradhapura - Anuradhapura

Description
අනුරාධපුර, පොතානේගම, තිසාවැව ආසන්නයේ අඩක් නිමකල නිවසක් සමග පර්;30ක දිර්ඝ කාලීන බලපත්‍ර සහිත ඉඩමක් විකිණීමට ඇත. •අනුරාධපුර නවනගරයට 3km •පූජා නගරයට 3km •විදුලිය •නල ජලය •තාර යෙදු පුලුල් මාර්ග පර්චසය රු 250,000 (076) 3449406