නිවස විකිණීමට

Published on 2022-09-18 11:52:25
Rs.7,800,000 (Negotiable)

Colombo_1 - Colombo

Description
පර්චස් 20 සින්නක්කර ඔප්පු කාමර 3 කෑම කමර 1 කුස්සියයි ගම්පහ උඩුගම්පොළට 1km ගම්පහ ප්‍රදාන නගරයට 5km 244 ප්‍රදාන බස් පරට 400M මිල ගනන් සාකච්චා කර හැක / 0778124523