ඉඩමක් විකිනීමට

Published on 2022-09-19 10:58:00
Rs.3,000,000 (Negotiable)

Anuradhapura - Anuradhapura

Description
🛑ඉඩමක් විකිනීමට 🛑අක්කරයයි 🛑බලපත්‍ර සහිතයි 🛑අනුරාදපුර , ගල්කුලම 🛑වව්නියා කොලඹ A9 පාරට 100 m යි 🛑ගල්කුලම පාසලට 150 m යි.