ඉඩමක් ඉක්මනින් විකිණීමට

Published on 2022-09-19 16:33:44
Rs.2,000,000 (Negotiable)

Siyambalanduwa - Monaragala

Description
සියඹලාණ්ඩුව නගර සීමාවට 6km දුරින් කඩ කාමරය සමග මුළුතැන්ගෙයක පර්චස් 22ක ඉඩමක් ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත.. විමසීමි ☎ 0729034173 අමිපාර කොළඹ ප්‍රධාන පාරට 50m 4 කණුව මහ විද්‍යාලයට 500m නළ ජලය විදුලිය නාන කාමරය සහ වැසිකිළි පහසුකම්ද ඇත.