ඉඩමක් විකිණීමට ඇත

Published on 2022-09-21 15:56:22
Rs.0 (Negotiable)

Anuradhapura - Anuradhapura

Description
අනුරාදපුර තිසා වැව ඉස්මත්තේ පූජා භූමියට නුදුරින් අක්කරයයි පර්චස් 4 හරි හතරැස් ඉඩමක් විකිණීමට ඇත.ජයභූමි ඔප්පු.ඉඩම දෙපසින් පාරවල් දෙකක් ඇත.පුත්තලම් මාර්ගයට වැඩි දුර නැත.