ලංකාවේ ඕනෑම දිස්ත්‍රික්කයක කලුගල විද ජලය ලබා දෙනුලැබේ.

Published on 2022-10-17 11:42:01
Rs.0 (Negotiable)

- 0

  • Type: Visa Consultants
Description
ලංකාවේ ඕනෑම දිස්ත්රික්කයක කලුගල විද ජලය ලබා දෙනුලැබේ.
අත්පොම්ප ක්රමයට නළලිං ගසනු ලැබේ.
නළලිං අලුත්වැඩියා කටයුතු කරනු ලැබේ.
නිවාස සෑදිම සදහා ෆයිලින් සහ ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම සදහා ෂෝරින් කරනු ලැබේ.

Share for this Ad