වලස්මුල්ල නගරට ආසන්නයෙන් අගනා ඉඩමක් විකිණීමට

Published on 2022-09-21 16:35:11
Rs.85,000 (Negotiable)

Walasmulla - Hambantota

Description
  • වලස්මුල්ල ටවුන් එකට 3km
  •  ම්ඩ්දෙණිය  මාතර ප්‍රධාන මාර්ගයට - 400m
  • පාසල් , බැංකු , රෝහල් සේරටම 3km යි.
  •  ඇත්පිටිය හංදියට ආසන්නව වෙල් යායකට මුහුණලා මනරම් පරිසරයක පිහිටා ඇත.
  • පර්චස් එකක් - රු.85000
  • පර්චස් 17.9 ක් ඇත