අඩක් නිමකල නිවසක් සහිත ඉඩමක් විකිණීමට ඇත

Published on 2022-09-22 11:38:56
Rs.8,500,000 (Negotiable)

Kegalle - Kegalle

Description
කොළඹ නුවර ප්‍රධාන පාරට මීටර 350ක දුරින් පර්චස් 17.5ක බිම් කොටසක් ඉඩමක් විකිණීමට ඇත , ජලවිදුලි පහසුකම් සහිතව , තාප්පයක් ඉදිකර ඉඩම මායිම්ව නිරවුල්ව තිබේ, අඩක් නිමකර ඇති නිවසක් සහිතය , කොළඹ නුවර පාරේ සිට මාවනැල්ල දෙසට යනවිට 84km කණුව ඉදිරියෙන් දකුණට ඇති පාරෙන් ඉඩමට පිවිසිය හැක, මාවනැල්ල කෑගල්ල ප්‍රධාන නගර වලට 05km කි, වැඩි විස්තර සඳහා පහත දුරකථන අංකය හා සම්බන්ධ වන්න