අක්කර 3ක ඉඩමක් සමග ,ගෙයක් විකිණීමට

Published on 2022-09-22 14:43:14
Rs.2,800,000 (Negotiable)

Padaviya - Anuradhapura

Description
අක්කර 3ක ඉඩමක් සමග ,ගෙයක් විකිණීමට ඇත.නල ළිදක්ද ඇත,තේක්ක ගස් 75 සහ මහෝගණි ගස් 10 ,කජු ගස් 25,පොල් ගස් 10කින් යුත් අංග සම්පූර්ණ ඉඩමය දුරකතන අංක// 0764263591