නිවසක් විකිණීමට

Published on 2022-09-22 16:05:54
Rs.2,700,000 (Negotiable)

Mihintale - Anuradhapura

Description
අනුරාධපුර මිහින්තලේ පාරෙ පාරට මිටර් 100 කාබර2 කුස්සිය බාත්රූම් සාලයේ පචස් 12 ලක්ෂ 27 මුදල් හදිසි යක් මත විකිණීමට අැත කතාකරන