කුරුවාවෙන් පර්චස් 8ක් සමග කාඹර 5ක නිවසක්.

Published on 2022-09-23 14:31:59
Rs.5,500,000 (Negotiable)

Rattota - Matale

Description
රත්තොට ,මාතලේ ප්‍රදාන මාර්ගයට මුහුණලා කුරුවාවෙන් පර්චස් 8ක් සමග කාඹර 5ක නිවසක්.. 🏵️ ලක්ෂ 55යි ( මිල සාකච්ඡා කරගත හැක ) 🏵️ 0776448141