ටයිටේනියම්

Published on 2022-10-22 15:15:27
Rs. (Negotiable)

Peradeniya - Kandy

  • Type: Flooring
Description
🎈මුහුදු සුලගට සහ ජලයට ඔරොත්තු දෙයි
🎈අව්වට සහ වැස්සට ඔරොත්තු දෙයි
🎈ඉරි තැලීම් පතුරු ගැලවීම් සහ අවපැහැ ගැනීමෙන් තොරයි
🎈දිවයින පුරා සේවය එකම මිල ගනන් යටතේ
🎈ටයිල් වලට වඩා 60% ක ඉතිරියක්
🎈සිතැගි අනුව ඕනෑම වර්නයකින් සහ මාදිලියකින්
🎈මීට අමතරව paint වැඩ, සිවිලිං හා වෝටර් බේස්
බිත්ති කපරාදු, පොලවට බදාම කැපීම, titanium සදහා පොලවට බදාම කැපීම හා කපරාදුව ඇතුලු තවත් සේවාවන් රැසක් එකම වහලක් යටින්
🎈පලපුරුදු සේවක දැනුමෙන් කාර්යක්ෂම සේවය

Share for this Ad