මනෝ උපදේශන හා මනෝ ප්‍රතිකාර

Published on 2022-11-01 14:31:10
Rs. (Negotiable)

Wattala - Gampaha

  • Type: Life Coaching / Counselling
Description

ඔබට ඔබව අහිමි වන බවක් හැඟෙනවාද?
එය කිසිවෙකුට කියා ගත නොහැකි බව හා තේරුම් කළ නොහැකි බවක් දැනෙනවා ද?

ඔබ ජීවිතයේදී මුහුණදෙන විවිධ මානසික - සමාජීය ගැටළු වලට මනෝවිද්යාත්මක වසඳුම් සොයමින් ඒවාට මුහුණ දීමට හා ඒවා ජයගැනීමට ඔබට අවශ්ය කරන චෛතසික සහය ලබාදීම, මඟපෙන්වීම, ඔබේ පෞරුෂය ශක්තිමත් කිරිම හා මනෝචිකිත්සක සේවා සඳහා ඩෝර්වේ සමඟ සම්බන්ධ වන්න.

- ඔබේ පෞද්ගලිකත්වය පිළිබඳව අප ඉතා
සැළකිලිමත්.

- වෘත්තීය මට්ටමින් සේවා සැපයේ.

- ඔබට වඩාත් ලාභදායී හා මිල දැරිය
හැකි අන්දමින්.

- සිංහල, දෙමළ හා ඉංග්රීසි යන භාෂා තුනෙන්ම සේවා
සැපයේ.

Share for this Ad