ගාල්ල බෝගහගොඩ නගරයේ පර්චස් 80 ක වටිනා ඉඩමක් විකිණීමට ඇත.

Published on 2022-11-15 14:46:14
Rs.150,000 (Negotiable)
 • Per Unit: Per Perch
 • Size: 50
 • Units: Perches
 • Galle - Galle

  • Type: Residential
  Description

  •ගාල්ල නගරයට 10km •සින්නක් ඔප්පු •නල ජලය , විදුලිය සහිත අසම්පූර්ණ නිවසක්. විමසන්න

  Share for this Ad