නිවස සහිත ඉඩම විකිණීමට තිබේ

Published on 2022-11-16 10:32:39
Rs.4,500,000 (Negotiable)

Kurunegala - Kurunegala

Description
  • තිරගම ( මීරිගම - කුරුණෑගල අධිවේගී මාර්ගයේ දම්බොක්ක පිවිසුමට ආසන්නයේ)
  • පර්චස් 21.5
  • සියලු පහසුකම් සහිත ( විදුලිය හා ජල)
  • සින්නක්කර ඔප්පු.
  • කූරණෑගල නගරයටම 10 k.m.
  • අධිවේගී පිවිසුමට 4.5 k.m.

Share for this Ad