අනුරාධපුර - ගලෙන්බිදුනුවැදව ප්‍රධාන මාර්ගයට මුහුණලා නිවාස දෙකක් විකිණීමට

Published on 2022-12-09 14:00:15
Rs. (Negotiable)

Anuradhapura - Anuradhapura

Description
* නිරවුල් ඔප්පු
* පර්චස් 160ක ඉඩම .
* මිල සාකච්ඡා කර ගත හැකිය.
* විමසන්න: 0714566797
Share for this Ad