කුරුණෑගල අස්වැද්දුම පාරට යාබදව ඉඩමක්

Published on 2022-12-09 14:13:50
Rs.11,000,000
 • Per Unit: Total Price
 • Size: 22
 • Units: Perches
 • Kurunegala - Kurunegala

  • Type: Residential
  Description
  * එය පර්චස් 11හේ කැබලි 2ක් ලෙස වෙන් වෙන් වශයෙන් හෝ එකවර විකිණීමට ඇත.
  * කුරුණෑගල නගරයට විනාඩි 3ක පමණ දුරකින් පිහිටා ඇත.
  * මිල සාකච්ඡා කරගත හැක.

  Share for this Ad